Святителю Митрофану Воронежскому

(Ему молятся о помощи в различных житейских затруднениях, о даровании христианского милосердия, о добром нраве властей и правителей)

Молитва 1-я

Святи́телю о́тче Митрофа́не, нетле́нием честны́х моще́й твои́х и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю с ве́рою к тебе́ притека́ющим, уве́рившеся, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, всесмире́нно припа́даем вси и мо́лимся тебе́: моли́ о нас (имена) Христа́ Бо́га на́шего, да ниспосле́т всем, чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе́ прибега́ющим, бога́тыя ми́лости Своя́: да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́хе Свя́те, да вси чле́ны ея́, чи́сты от мирски́х искуше́ний и пло́тских по́хотей и зла́го де́йствия злых ду́хов, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х. Па́стырем ея́ да даст святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, им вве́ренных, да неве́рующих просве́тят, неве́дущих наста́вят, сомнева́ющихся вразумя́т и удостове́рят, отпа́дших от Правосла́вныя Це́ркве обратя́т в святы́я не́дра ея́, ве́рующих соблюду́т в ве́ре, гре́шных подви́гнут к покая́нию, ка́ющихся уте́шат и укрепя́т в исправле́нии жи́зни, раска́явшихся и испра́вившихся утвердя́т в свя́тости жи́зни: и та́ко всех введу́т ука́занным от Него́ путе́м в угото́ванное ве́чное Ца́рство святы́х Его́. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я ду́шам и телесе́м на́шим: да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, святи́телю о́тче Митрофа́не, се мы гре́шнии, нетле́нием честны́х моще́й твоих и мно́гими благодея́ньми, чуде́сно соде́янными и содева́емыми тобо́ю, уве́рившеся, испове́дуем, я́ко и́маши ве́лию благода́ть у Го́спода Бо́га на́шего, и всесмире́нно ко твоему́ благосе́рдию припа́дающе, тебе́ мо́лимся си́це: моли́ о нас Христа́ Бо́га на́шего, да низпосле́т всем чту́щим святу́ю па́мять твою́ и усе́рдно к тебе прибега́ющим бога́тыя ми́лости Своя́; да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да вся ча́да ея́, чи́ста су́ща от мирски́х искуше́ний и плотски́х по́хотей и зла́го де́йствия злых ду́хов, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́, и усе́рдно о соблюде́нии за́поведей Его́ ко спасе́нию душ свои́х да по́тщатся. Па́стырем ея́ да даст Госпо́дь святу́ю ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующия просвети́ти, неве́дущия наста́вити, сомня́щияся вразуми́ти, отпа́дшия от Правосла́вныя Це́ркве к ней возврати́ти, ве́рующия в ве́ре соблюсти́, гре́шныя на покая́ние подви́гнути, ка́ющияся уте́шити и во исправле́нии жи́зни утверди́ти, и та́ко вся лю́ди ко угото́ванному ве́чному Ца́рству святы́х Его́ привести́. Умоли́ Го́спода, уго́дниче Христо́в: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зненный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Всем же в держа́ве лю́дем да да́рует благи́й Бог наш мир, тишину́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х, па́че же ко исполне́нию за́поведей Его́ тща́ние неле́ностное; и да изба́вит ца́рствующия гра́ды, град сей и вся ины́я гра́ды и ве́си, от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, святи́телю Бо́жий, да устро́иши моли́твами твои́ми вся блага́я ду́шам и телесе́м на́шим; да и мы просла́вим в душа́х и телесе́х на́ших Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, святи́телю о́тче Митрофа́не! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас, гре́шных раб Бо́жиих (имена), к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, я́ко да пода́ст нам согреше́ний на́ших проще́ние и изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст вся на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́, во е́же со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в.

Кондак 13 (из Акафиста)

О, вели́кий и пречу́дный о́тче Митрофа́не, приими́ благоутро́бно сие́ ма́лое моле́ние на́ше, и твои́м благоприя́тным ходата́йством изба́ви нас от всех враг ви́димых и неви́димых, от вся́кия напа́сти и ско́рби, от напра́сныя сме́рти и бу́дущия му́ки, да сподо́бимся с тобо́ю и со все́ми святы́ми во ве́ки воспева́ти Бо́гу Спаси́телю на́шему: Аллилу́иа.

Личное прошение

О, архиере́ю Бо́жий, святи́телю Христо́в Митрофа́не, услы́ши мя, гре́шнаго (имя), в час сей, в о́ньже тебе́ моле́ние приношу́, и помоли́ся о мне гре́шнем ко Го́споду Бо́гу, да отпу́стит грехи́ моя́ и пода́ст (содержание прошения) моли́твами, свя́те, твои́ми.


Назад к списку